Slovenská komora exekútorov
Notárska komora
Slovenská advokátska komora
Slovenská komora daňových poradcov
Úrad vlády SR
Ministerstvo zahraničných vecí
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo obrany
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra - civilná časť
Ministerstvo financií
Ministerstvo kultúry
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo školstva
Ministerstvo spravodlivosti
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo pôdohospodárstva
Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Prezident
Národná rada
Ústavný súd
Najvyšší kontrolný úrad
Fond národného majetku
Generálna prokuratúra
Úrad na ochranu osobných údajov
Registre politických strán, nadácií a obč. družení
Zbierka zákonov
Obchodný register
Ekonomické a právne informácie
Aktuálny komerčný zoznam
Daňová správa
Krajské a obvodné úrady
Portál verejnej správy
Živnostenský register
Katastrálny portál
Úrad geodézie a katastra
Systém právnych informácií
Telefónny zoznam